Ce trebuie să știi despre atacurile teroriste din Paris

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Atacurile teroriste din noiembrie 2015 au zguduit întregul Occident și vor intra în istorie. În jurul acestui tip de evenimente se creează, în timp, diverse mituri. Deja circulă zvonuri și mass-media a prezentat denaturat unele fapte. De aceea, am considerat esențial să facem un fact-check și să arătăm ce s-a întâmplat în ziua de 13 noiembrie și ulterior: acțiuni, personaje implicate, reacții, analize pertinente.

de Laura Ștefănuț

1) Vineri, 13 noiembrie – orele de teroare

Opt atacuri teroriste au fost lansate la diferență de câteva minute în mai multe locații din Paris, începând cu ora 21.20. Vezi în continuare cum s-au desfășurat atacurile și ce victime au făcut.
Timeline-ul a fost realizat pe baza relatărilor din presa internațională, precum acest articol NY TImes.

2) Ce au vrut teroriștii

Militanții ISIS, care au revendicat atacurile, au motivat acțiunea ca pe o contraofensivă la atacurile aeriene ale Franței asupra lor și ca pe o cruciadă impotriva unei “capitale a prostituției și viciului”. Ideologia ISIS poate fi greu de înțeles pentru oamenii crescuți in lumea Occidentală, dar această analiză amănințită a celor de la The Atlantic explică bine cum funcționează credințele și acțiunile Statului Islamic.

În ceea ce privește actele teroriste, sociologul Bogdan Voicu, pe care l-am intervievat la scurt timp după atacuri, spune că acțiunea ISIS se traduce, pe de o parte, prin “afirmarea puterii grupurilor islamice, care arată că pot lovi inamicul în inima sa”, dar și prin scopul pragmatic de a stopa fluxul de refugiați spre Europa. Raționamentul este următorul: “dacă IS va stăpâni Siria, iar Siria nu are locuitori, IS nu stăpânește de fapt nimic. Prin urmare IS are nevoie de populație care să nu aibă unde fugi din Siria”. Ipoteza aceasta a fost lansată de mai mulți experți, în presa internațională, după cum puteți citi în The Washington PostTime, etc.

Alți analiști, precum Will McCants (director al proiectului Brookings Project on US Relations With the Islamic World și autor al The ISIS Apocalypse)  spun că Statul Islamic a început să atace teritorii vestice din disperare: în urma contraofensivelor din Siria și Irak, aceștia au pierdut teren, ceea ce i-a determinat să își schimbe strategia și să lovească ținte Occidentale.

3) Cine sunt teroriștii

Atentatul a fost revendicat de ISIS.

Pașaportul unui refugiat sirian găsit lângă cadavrul unui atacator a alimentat valul de ură față de refugiați (care fug din Orientul Mijlociu sau Africa, către Europa) și teoriile alarmiste că astfel intră teroriștii in Europa. Ipoteza că unul dintre atacatori a intrat ca refugiat în Europa nu a fost confirmată oficial până acum.

În plus, mai multe analize arată că este neîntemeiată teama că teroriștii vin în Occident deghizați în refugiați. Puteți citi mai multe despre asta aici sau aici.

Pe de altă parte, se cunosc numeroase detalii despre unul dintre liderii teroriștilor, Abdelhamid Abaaoud, în vârstă de 27 de ani, cetățean belgian de origine marocană, care a făcut studiile la unul dintre cele mai prestigioase licee din Bruxelles – Saint-Pierre d’Uccle. Profilul și traseul acestuia sunt realizate de diverse publicații, precum NY Times sau The Guardian. Acesta era urmărit de autorități fiindcă fusese implicat în mai multe atentate teroriste. Însăși familia lui declara că speră ca bărbatul să fie mort.

4) De ce atentatele de la Paris au avut mai multă atenție mediatică decât cele din Beirut

În 12 noiembrie au fost uciși zeci de oameni în Beirut, în urma unor atacuri teroriste revendicate de ISIS. Deși a fost o tragedie însemnată, evenimentul pare neglijat de presa occidentală, care relatează intens despre atacurile de la Paris. Unele publicații atrag atenția asupra acestui dezechilibru și prezintă povești remarcabile din Beirut, cum este cea a tatălui erou, care salvează numeroase vieți, dar moare odată cu teroristul. Apar numeroase critici ale presei din Occident, care spun că e rasistă sau că generează o ierarhie, în care viața occidentalilor este mai importantă decât a celorlalți.

The Washington Post încearcă să explice de ce presa a fost preocupată în special de evenimentele din Paris, în acest articol. Fără a face judecăți de valoare, aceștia arată cum s-a ajuns la situația dată. Pe scurt, recunosc că există un “bias” pe care îl explică prin prisma faptului că publicul este mai sensibil la personaje cu care poate empatiza (cum ar fi occidentalii față de victimele din Paris) – iar presa își prioritizează agenda în funcție de nevoile publicului.

5) Care au fost reacțiile unor lideri mondiali

Președintele francez, Francois Hollande, a anunțat că gestul ISIS este “un act de război” și a instituit stare de urgență în Franța. Mai mult, a spus că va intensifica lupta împotriva ISIS și a cerut derogare de la dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului, pe o perioadă limitată. 

Liderii globali, de la B. Obama la V. Putin, A. Merkel sau Papă, au condamnat actele teroriste și au oferit suport pentru Franța. Dalai Lama a transmis mesajul că problemele societății noastre nu pot fi rezolvate prin rugăciune, ci trebuie acționat pentru pace în cadrul familiilor și a societăților noastre, fără să așteptăm ajutor de la Dumnezeu, Buda sau guverne.

 

ENGLISH VERSION BELOW

What you need to know about the terrorist attacks in Paris

The terrorist attacks which took place on November 2015 shocked the entire Western world and will become an important historical event. Around these kinds of events various myths are being created. There are already rumors and the media presented some facts in a distorted way. Therefore, we considered that it is essential to make a fact-check and show what happened on the November 13th: actions, people involved, reactions and provide a pertinent analysis.

By Laura Stefanut
1) Friday, November 13 – hours of terror
Eight terrorist attacks took place one after another at several locations in Paris, starting from 21:20.

Read further how the attacks were conducted and how the victims acted.

The timeline is based on reports presented in the international press, for example an article in NY Times.
2) What did terrorists want?

ISIS militants, who have claimed responsibility for the attacks, stated that their actions were counteroffensive to France’s air attacks against them and represented a crusade opposing a “capital of vice and prostitution”. ISIS ideology can be difficult to understand for people raised in the Western world, but this detailed analysis from The Atlantic explains the Islamic State’s beliefs and actions.

Regarding the terrorist attacks, sociologist Bogdan Voicu, whom I interviewed shortly after the attacks, said that the ISIS action translates on one hand as an “affirmation of the power of Islamic groups that show they can hit the enemy in their heart”, but it also represents a pragmatic goal to stop the flow of refugees to Europe. The theory is that “if IS will rule Syria, and Syria has no inhabitants, IS will not actually rule anything. Therefore, IS does not want them to have any alternatives to where to flee from Syria”. This hypothesis was also stated by several experts in the international media, as you can read in The Washington Post, Time etc.

Other analysts, such as Will McCants (director of the Brookings Project on US Relations with the Islamic World and author of The ISIS Apocalypse) says that the Islamic State began to attack the West out of despair after counterattacks in Syria and Iraq, where they lost land, which led them to change their strategy and to strike Western targets.

3) Who are the terrorists?
The attack was claimed by ISIS. A Syrian refugee passport found near a body of an attacker fueled the wave of hatred towards refugees (fleeing Middle East or Africa to Europe) and has therefore caused theories that terrorists enter Europe as refugees. The hypothesis according to which one of the attackers came as a refugee to Europe has not been officially confirmed yet.
In addition, several analyses show that there is an unreasonable fear that terrorists come to Europe disguised as refugees. You can read more about it here or here.
Moreover, we have details about one of the leading terrorists, Abdelhamid Abaaoud, aged 27, a Belgian citizen of Moroccan origin, who was educated at one of the most prestigious high schools in Brussels – Saint-Pierre d’Uccle. His profile and his life have been made available by various publications such as the NY Times or the Guardian. He has been pursued by the authorities because of his involvement in several terrorist attacks. His family said they hoped he was dead.

 

4) Why the Paris attacks had more media attention than those in Beirut?

On November 12, dozens of people were killed in Beirut after terrorist attacks claimed by ISIS. Although it was a significant tragedy, the event seems neglected by the Western press that reports extensively about the attacks in Paris. Some publications draw attention to this imbalance and the remarkable stories of Beirut, as is the story of a hero father saving many lives, but dying together with the terrorist. There are many critics of Western media, who say it is racist or that it generates a hierarchy in which westerners’ lives are more important than others.

The Washington Post tries to explain why the press was particularly concerned by the events in Paris, in this article. Without making value judgments, they show how they arrived at this situation. In short, they recognize that there is a “bias” they explain by the fact that the public is more sensitive to people who they can empathize with (like Westerners can towards the Paris victims) and that the press prioritizes the news based on the public’s needs.

5) What were the reactions of world leaders?
The French President Francois Hollande announced that this was “an act of war” from ISIS and declared the state of emergency in France. Moreover, he said he will intensify the fight against ISIS and requested derogation from the European Convention of Human Rights, for a limited period of time.
Global leaders, from B. Obama to V. Putin, A. Merkel and the Pope have condemned the terrorist acts and provided support to France. The Dalai Lama conveyed the message that the problems of our society cannot be solved through prayer but we must act for peace within our families and societies, without waiting for help from God, Buddha or governments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *