Într-o lume ideală, România ar trebui să primească de 23 de ori mai mulți refugiați

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Un studiu recent analizează cum ar arăta distribuția refugiaților în UE, dacă ar fi făcută în mod echitabil, în funcție de numărul populației și de capacitatea economică. În prezent, distribuția este extrem de inegalitară. Datele din prima jumătate a anului 2015 (vezi tabel) arată că România ar trebui să primească de 23 de ori mai mulți imigranți, raportat la numărul populației și de 4 ori mai mulți, raportat la PIB. În schimb, state precum Germania, Suedia, Malta ar trebui să găzduiască mai puțini refugiați.

sursă: Karl Brenke, Distribution of refugees very uneven among EU member states—even when accounting for economic strength and total population, Sept 2015

sursă: Karl Brenke, Distribution of refugees very uneven among
EU member states—even when accounting
for economic strength and total population, Sept 2015

Distribuția inegală a refugiaților și presiunea enormă pe câteva state sunt explicate, pe de o parte, prin preferința străinilor pentru acele țări unde au șansa unei vieți mai bune. În plus, atitudinea negativă a liderilor politici din diverse state îi îndepărtează de acestea și pune presiune pe regiunile tolerante. Astfel, în UK, Franța, Italia sau Spania există relativ puțini solicitanți de azil, la fel ca în majoritatea țărilor est europene, potrivit studiului lansat în septembrie 2015, care a analizat distribuția refugiaților raportată la capacitatea statelor de a îi primi.

Presiunea este asupra statelor central-europene, a Suediei și a micilor țări de graniță, cum ar fi Malta, Ciprul și Bulgaria.

Spre exemplu, dacă analizăm datele din 2014, reiese că Suedia a primit cu 85% mai mulți refugiați decât în cazul în care se ținea cont de o distribuție uniformă, în funcție de numărul populației și capacitatea economică. Ungaria a primit cu 71% mai mulți, iar Austria și Malta cu 60% fiecare.

La rândul ei, Germania primește de trei ori mai mulți refugiați raportat la numărul populației și de două ori mai mulți raportat la capacitatea economică. Până acum, țara nu a reușit să îi integreze cu succes pe aceștia în câmpul muncii, deși face eforturi. Spre exemplu, dacă înainte de valul de refugiați numărul șomerilor în rândul comunității siriene din Germania era relativ mic, acum este exact opusul: numărul celor care muncesc și plătesc taxe la stat este cu mult mai mic decât al șomerilor. Țara a mai fost în situația de a primi cel mai mare număr de refugiați dintre statele europene la începutul anilor 1990, când imigranții erau formați din cetățeni ai fostului bloc soviectic. Atunci au oferit azil pentru 440 000 de aplicanți, adică peste jumătate din totalul azilanților care au ajuns în UE. În prezent numerele sunt cu mult mai mari, doar pe parcursul lui 2016 așteptându-se 800 000 de refugiați, potrivit estimărilor BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Deși specialiștii atrag atenția că trebuie uniformizată urgent distribuția imigranților în UE, în realitate pare să se întâmple opusul. Statele care au puțini refugiați își baricadează porțile și forțează țările tolerante să primească și mai mulți oameni. În plus, noii imigranți au tendința să se ducă acolo unde deja există un număr mare de conaționali.

 

Pentru detalii, iată întregul studiu: Distribution of refugees very uneven among EU member states—even when accounting for economic strength and total population

Urmărește-ne și pe facebook 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

ENGLISH VERSION BELOW

In an ideal world, Romania should receive 23 times more refugees
A recent study analyzed what the distribution of refugees in the EU would look like, if it were made fairly, and according to the member states’ population and economic capacity. Currently, the distribution is extremely unequal. Data from the first half of 2015 (see table) shows that Romania should receive 23 times more immigrants taking into consideration its population and 4 times more relative to GDP. In contrast, countries such as Germany, Sweden, and Malta should accommodate fewer refugees.

See above image
Source: Karl BRENK, Distribution of Refugees is very uneven among EU member states-even when accounting for economic strength and total population, September 2015
The unequal distribution of refugees and enormous pressure on some states are explained by foreigners’ preference countries where they get the chance of a better life. In addition, the negative attitude exhibited by political leaders from different countries also played a role and redirected the pressure towards more tolerant states. Thus, in the UK, France, Italy or Spain there are relatively few asylum seekers, similar to most Eastern European countries, according to the study released in September 2015 that analyzed the distribution of refugees relative to the ability of states to receive them.

The pressure increased in Central European states, Sweden and at the border of small countries such as: Malta, Cyprus and Bulgaria.

For example, data from 2014 shows that Sweden received 85% more refugees than it should have according to its population size and economic capacity. Hungary received 71% more, while each Austria and Malta hosted 60% more.

Germany receives three times more refugees according to the population indicator and double in relation to its economic capacity. Despite its efforts, the country has not managed to successfully integrate the refugees into the workforce. For example, if before the recent migrant flows the number of unemployed refugees among the Syrian community in Germany was relatively small, nowadays the situation is exactly the opposite: the number of those who work and pay taxes is much smaller than the unemployed population. The country received the highest number of refugees among the European states since the early 1990s, when immigrants were mainly former citizens of the Soviet Union. Back then they offered asylum to 440,000 applicants which was over half of all asylum seekers who arrived in the EU. Currently the numbers are much higher: during 2016 the authorities are expecting 800,000 refugees, as estimated by BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).
Although experts warn that there is an urgent need of fair distribution of immigrants in the EU, in fact the opposite seems to happen. The states that received fewer refugees block their gates and force other more tolerant countries to receive most of the people in need. In addition, immigrants tend to go to where there are already settled communities from their countries of origin.

For details, here’s the full study: Distribution of Refugees very uneven among EU member states – even when accounting for economic strength and total population

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *