Războiul din Siria și impactul asupra mediului

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Conflitele armate din Orientul Mijlociu au generat crize umanitare care au condus, pentre altele, la cel mai mare val de refugiați din istoria Europei, după al doilea război mondial. Ca soluție la criza refugiaților, voci internaționale au propus rezolvarea problemelor în statele de origine, pentru a opri fluxul de persoane care fug să-și salveze viețile. O contraofensivă internațională asupra ISIS are deja loc în Siria: peste 60 de țări s-au coalizat pentru a lupta împotriva Da’esh (Statul Islamic).

Însă, chiar dacă războiul ar fi oprit azi, cele mai importante regiuni ar fi de nelocuit, din cauza distrugerilor cauzate de război.

Bombardarea fabricilor, dispariția infrastructurii, muniția folosită în război, contribuie la formarea unu mediu toxic, care ar putea îmbolnăvi grav oamenii pe termen lung, potrivit unui studiu recent coordonat de Wim Zwijnenburg, cercetător și membru al organizației PAX.

Studiul a fost realizat online, cu ajutorul noilor tehnologii, cum ar fi cartarea prin satelit, geolocalizare, precum și date din cadrul rețelelor sociale sau publicate de Națiunile Unite – cum ar fi Programul de Mediu al Națiunilor Unite, despre impactul unor conflicte anterioare asupra mediului și sănătății publice.

Autorul descrie aici instrumentele folosite și cum pot fi acestea utilizate de oricine este interesat.

 

 

Raportul arată că, în primii 4 ani de conflict, au fost distruse peste 30% dintre locuințele cetățenilor, ceea ce conduce la contaminarea aerului cu substanțe periculoase, cum ar fi metalele grele și azbestul. Wim Zwijnenburg amintește cazul celebrului atac terorist de la World Trade Center, New York, în urma căruia au căzut turnurile gemene. Potrivit institutului Center for Disease Control and Prevention (CDC), peste 1100 de oameni care au fost lângă World Trade Center în ziua prăbușirii, au fost diagnosticați cu cancer – nu pot fi demonstrate cauzalități directe, dar sunt indicii că poluarea generată în acel moment putea contribui la îmbolnăvirea acestora.

Mai mult, numeroase fabrici au fost bombardate, iar reziduurile acestora s-au împrăștiat în aer, sol și ape. Spre exemplu, cea mai mare pondere a industriei farmaceutice din Siria se afla în regiunile Alep, Homs și Damasc, toate ruinate de conflicte. Atacurile vizează în general infrastructura, sursele de apă și siturile industriale, cu impact asupra mediului și oamenilor.

Autorul atrage atenția că problema contaminării mediului nu este abordată internațional – și cu atât mai puțin intern. Raportul arată că nu există servicii de mediu în prezent în Siria, în timp ce poluarea crește.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Amiralul John Kirby, a declarat că nu au făcut analize concrete pe impactul asupra mediului și sănătății publice generat de bombardamentele aeriene, dar că în viitor se vor analiza și aceste aspecte.

Studiul lui Zwijnenburg este un semnal de alarmă, iar autorul speră ca acesta să declanșeze preocuparea altor organizații internaționale pentru evaluarea și îmbunătățirea mediului în zonele de conflict. Totodată, ar putea fi un semnal că refugiații nu vor prefera să se întoarcă prea curând în zonele de origine, ceea ce înseamnă că sunt necesare politici eficiente de integrare a acestora în țările gazdă.

 

ENGLISH VERSION BELOW

The war in Syria and its environmental impact

The armed conflicts from the Middle East caused humanitarian crisis that led, among other problems, to the biggest wave of refugees in Europe’s history after the World War II. As a solution of the refugee crisis, international voices proposed targeting the issues inside the countries of origin so as to stop the flow of people fleeing to save their lives. An international counter-offensive against ISIS is already taking place in Syria; over 60 countries banded together to fight Da’esh (Islamic State).

But even if the war would stop today, the most important regions would be uninhabitable due to the damages caused by warfare.

Bombing factories, destroying infrastructure, the ammunition used in war, all contribute to a toxic environment that could seriously damage people’s health in the long term, according to a recent study led by Wim Zwijnenburg, researcher and member of the PAX.

The study was conducted online by using new technologies such as mapping satellite location and data from social networks or published by the United Nations – such as: the United Nations Environmental Program and data on the impact of previous conflicts on the environment and public health.

The author describes here the instruments used and how they can be applied by anyone interested.

The report shows that in the first four years of conflict over 30% of the citizens’ homes have been destroyed, leading to the air contamination with hazardous substances such as heavy metals and asbestos. Wim Zwijnenburg recalls the famous terrorist attack on the World Trade Center, New York, after which the twin towers fell. According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), more than 1,100 people who were near the World Trade Center on the day of the crash, had been diagnosed with cancer – even though the direct link cannot be proved, the pollution generated at that time could have been contributed to their illness.

Furthermore, many factories were bombed and their residues were scattered into the air, soil and water. For example, the largest share of the pharmaceutical industry in Syria was in the region of Aleppo, Homs and Damascus, all ruined by the conflict. The attacks have generally been targeting the infrastructure, water sources and industrial sites, causing environmental impact.

The author points out that the problem of contamination is not addressed internationally – and even less internally. The report shows that there are no environmental services in Syria, while pollution increases.

Pentagon spokesman Admiral John Kirby, said they did not make concrete analysis on the environmental and public health impacts caused by aerial bombardment, but in the future these aspects will be considered.

Zwijnenburg’s study is a warning and the author hopes that it will trigger other international organizations to assess and improve the environment in conflict zones. At the same time, it could be a signal that the refugees might avoid immediately returning to their regions in the state they are in, meaning that effective policies are needed in order to try to integrate them in the host countries on a longer term basis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *